divendres, 4 de maig de 2007

Programa municipal 2007, sintesi.

SINTESI DEL PROGRAMA MUNICIPAL
COMPROMÍS PER MONÒVER 2007 – 2011


1. COMPROMÍS PER UN MONÒVER SOSTENIBLE I DE TOTS.

· Ordenació territorial respectuosa amb el medi ambient, transparent, sense especulacions i sense exclusions.
· Un creixement ordenat al voltant dels nuclis urbans consolidats, i al mateix temps, una ampliació de les infraestructures urbanes.
· Moratòria urbanística: Paralització dels Projectes d’Actuació Integrada (PAI) fora del sòl urbanitzable del PGOU vigent.
· Una revisió del PGOU que millore l’actual del 1985, sense permetre que desapareguen les zones públiques i les proteccions vigents.
· Una ciutat més humanitzada, amb més i millors zones per als vianants, zones verdes, passos anivellats amb les voreres, més protecció i seguretat ens els trajectes escolars.
· Protecció del patrimoni cultural, històric i natural. Recuperació del casc antic. Promoció de les subvencions per rehabilitar vivendes antigues.
· Una ciutat sense barreres arquitectòniques ni socials. Convivència multicultural.
· Unes pedanies que conserven el seu sabor rural, i creixquen ordenadament en vivendes i en infraestructures urbanes.
· Unes pedanies amb tots els serveis.


2. COMPROMÍS AMB LA SOLIDARITAT I EL BENESTAR SOCIAL.

· Creació del Consell de benestar social.
· Ajuda, promoció i coordinació de les ONG.
· Informar dels drets assistencials i ajudar a tramitar-los.
· Fomentar els projectes mancomunats.
· Aportació 0.7 del pressupost municipal a cooperació Internacional.
· Plena Integració dels sectors socials més desfavorits:
. Joves: Fomentar noves formes d’oci, d’espais culturals i d’estudi.
. Majors : Envelliment actiu i saludable. Assistència domiciliaria. Transport públic adaptat. Promoció, informació i gestió de la nova Llei de Dependència. Centre de Dia.
Dinamitzador per a la Llar dels Jubilats. Habilitar en les pedanies totes les prestacions del sector.
. Dones: Llei d’Igualtat de Gènere: promocionar-la a nivell local.
. Contra la violència de gènere: formació i cases d’acollida.
. Discapacitats: Eliminar les barreres arquitectòniques, fomentar l’associacionisme, incrementar la formació professional.
. Immigrants : Evitar la segregació racial dels immigrants en tots els àmbits, Informar-los dels seus drets i ajudar-los a aconseguir-los. Creació d’espais de convivència multicultural. Formació per a la integració.

· Més recursos humans i materials per als col·lectius que treballen per l´ integració.
· Augmentar el personal de Serveis Socials per atendre adequadament les noves problemàtiques.
· Cens de vivendes buides per incentivar la rehabilitació i el seu lloguer.


3. COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

· Creació dels Consells Sectorials.
· Coordinació de les diverses associacions.
· Recuperar l’associacionisme veïnal.
· Instal·lar terminals de l’administració en les pedanies, des d’on poder contactar amb l’ajuntament, evitant desplaçaments innecessaris.
· Participació efectiva de les ciutadanes i ciutadans en les decisions municipals.
· Pressupostos participatius.
· Programacions participatives.

4. COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT.

· Creació d’una plaça de Tècnic mediambiental en la plantilla municipal.
· Implicació de tots els àmbits municipals en les polítiques mediambientals.
· Política d’estalvi i reutilització de recursos (Minimització de residus/ Reciclatge).
· Impuls energies renovables.
· Formes de transport menys contaminats.
· Adequació i recuperació d’entorns naturals.
· Regenerar els espais degradats per l’activitat humana.
· Foment de les associacions ecologistes.
· Instal·lacions a l’aire lliure per als animals de companyia.
· Allunyar les antenes contaminadores i perilloses per a la salut pública dels nuclis habitats.
· Regeneració del femer.
· Instal·lació d’una Escombrera.
· Aplicació de l’Agenda 21.
· Creació d’un Parc ecològic (Ecoparc) prop de la zona industrial.
· Recollida de residus voluminosos a domicili.
· Impedir els abocament incontrolats al clavegueram.
· Ampliació i Recuperació de noves zones verdes.
· Nova cultura de l’aigua: Fomentar la reutilització i l’estalvi. Evitar que les aigües de la pluja i els residuals desaigüen per la mateixa conducció. Protecció dels aqüífers. Coordinació amb la Confederació Hidrogràfica, per evitar els espolis d’aigua. Mantenir les rambles i rieres netes i preparades per a evitar desastres en cas de pluges torrencials.
· Informació i col·laboració amb les empreses per a complir la normativa mediambiental.
· Foment de l’energia renovable en empreses i particulars.
· Continuació de la Rehabilitació de les pedreres abandonades de Xinorla.

5. COMPROMÍS AMB EL JOVES.

· Posar en marxa El Consell Local de Joventut.
· Habilitar una propietat municipal com a Casal de la Joventut.
· Habilitar instal·lacions municipals com allotjament rural públic.
· Millors instal·lacions, més activitats, mes hores d’atenció, més personal.
· Facilitar l’accés a la vivenda pròpia o de lloguer.
· Difondre els valors mediambientals, multiculturals i solidaris.
· Fomentar la participació, la formació, l’oci, el treball.

6. COMPROMÍS PER UN AJUNTAMENT SANEJAT.

· Establir, mitjançant els consells sectorials, un ordre de prioritats en la despesa pública.
· Pressupostos participatius.
· Justa aplicació dels impostos i taxes públiques.
· Consensuar un Pla de sanejament que redueixi l’endeutament, sense deixar de realitzar inversions públiques.
· Sol·licitar anualment totes les ajudes que es convoquen per a inversions.
· Destinar a inversions municipals els ingressos provinents de la venda de patrimoni i de les noves urbanitzacions.

7. COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ.

· Educació pública de qualitat.
· Educació vial.
· Educació mediambiental i multicultural.
· Centre de Dia de Menors: ampliació de les funcions.
· Obrir les instal·lacions escolars a la societat.
· Cedir solar urbanitzat per a la nova guarderia.
· Guarderia, adaptada las horaris laborals.
· COL·LEGI/ INSTITUT *Escola de Pares (Integració dels pares en el procés educatiu).
*Tallers Extraescolars (estiu i vespres de tot el curs ).
· UNIVERSITAT *Subvencions.
*Enfortir Associació d’Estudiants Universitaris.
· EPA *Més recursos i promoció. Millors instal·lacions.
*Més Tallers.


8. COMPROMÍS PER L’OCUPACIÓ I AMB ELS SECTORS ECONÒMICS.

· Incentivar l’assentament de les indústries al Polígon.
· Ampliar el polígon industrial.
· Ajudar al xicotet i mitjà comerç.
· Fomentar l’accés a les institucions de noves treballadores i treballadors, mitjançant concursos i oposicions amb tribunals amb tècnics especialitzats i la major representació possible, per augmentar l’objectivitat.
· Fomentar les Escoles Taller i els Tallers d’Ocupació.
· Col·laborar amb la Mancomunitat en els programes d’inserció laboral i assessorament.
· Controlar les condicions laborals de les treballadores i treballadors de les empreses de serveis públics, i ajustar-les als pressupostos presentats pels concessionaris.
· Comissió de vigilància que garanteixca la seguretat en el treball i la salut laboral.
· Agència de Desenvolupament Local *Ampliació de l’oferta de cursos de formació gratuïts.
*Programes d’Orientació i Intermediació laboral.
*Escoles Tallers i Tallers d’Ocupació.
*Creació d’empreses….

9. COMPROMÍS AMB L’ESPORT.

· Fomentar l’esport a tots els nivells, tant el competitiu com el de manteniment i oci.
· Més instal·lacions esportives a l’aire lliure.
· Rutes per a ciclistes i per a vianants.
· Creació de la Ciutat Esportiva, als voltants del pavelló cobert.
· Zona verda en l’actual Camp de les Moreres.
· Piscina pública.
· Aprofitar al màxim les instal·lacions esportives dels centres educatius públics.
· Promoció dels joves esportistes monovers.
· Foment de l’Esport Tradicional (Galotxes, etc).
· Tallers d’educació per a l’esport.
· Escoles Municipals d’esports.
· Foment dels esports relacionats amb la natura.

10. COMPROMÍS PER LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA I LA LLENGUA PRÒPIES.

· Mantenir nostre patrimoni arquitectònic històric i cultural.
· Estar al costat de les associacions i entitats que treballen per redreçament cultural.
· Consolidar el Centre socio-cultural en les instal·lacions de l’antic institut.
· Dotar del personal necessari la Biblioteca Pública Municipal.
· Una Biblioteca més, amb noves tecnologies.
· Ús públic del valencià.
· Fomentar les festes en els barris.
· Fomentar la commemoració institucional i popular de les festes reivindicatives ( 8 de març, 14 d’abril, 25 d’abril, 1 de maig i 9 d’octubre)
· Incloure el Teatre Principal en els circuits oficials de programació.
· Programar espectacles alternatius a la Plaça de Bous.
· Aprofitar els Mitjans de Comunicació municipals per a informar objectivament, difondre les noticies d’interès i divulgar la llengua i cultura pròpies.
· Convocar Ajudes a la investigació local i les publicacions.
· Més Recursos per l’Arxiu Municipal.
· Aconseguir una ciutat més cultural, regenerant diversos llocs per a distintes activitats, coordinant les activitats de les associacions culturals.
· Rehabilitar el Teatre Cervantes, en el Xinorlet.